ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα και Στοιχεία Στατιστικής Νεοελληνική Γλώσσα
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Οι Πραγματικοί Αριθμοί –        Δομή παραγράφου.
2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους  Τρόποι / μέθοδοι ανάπτυξης παραγράφου.
2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών  Παραγωγική – Επαγωγική συλλογιστική πορεία παραγράφου.
2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού  Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών     αντίστροφο και λειτουργία των δυο μορφών σύνταξης.
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξισώσεις  Συνοχή περιόδων ή παραγράφων (διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις,
3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού     χρήση αντωνυμίας, επανάληψη λέξης / φράσης).
3.2 Η Εξίσωση  Συνεκτικότητα (νοηματική συνάφεια μεταξύ περιόδων ή παραγράφων).
3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού  Συνώνυμα και Αντώνυμα.
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ανισώσεις  Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας.
4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού  
4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού  
4.3 Ανισώσεις Γινόμενο & Ανισώσεις Πηλίκο  
   

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΆΛΓΕΒΡΑ Νεοελληνική Γλώσσα
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αλγεβρικές Παραστάσεις –        Δομή παραγράφου

1.1  Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

–        Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

–        Συνώνυμα και Αντώνυμα

–        Κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας

–        Σχήματα λόγου

1.2  Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα

Β. Πράξεις με μονώνυμα

 Παρατακτική κι υποτακτική σύνδεση προτάσεων

Είδη δευτερευουσών επιρρηματικών προτάσεων

Είδη δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων

1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων  Συντακτικός ρόλος ονοματικών προτάσεων
1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων  
1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες  
1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων  
1.7 Διαίρεση πολυωνύμων  
1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων  
1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις  
1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων  
      Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων  
      Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων  
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εξισώσεις – Ανισώσεις  
2.1 Η εξίσωση  

2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση

σε γινόμενο παραγόντων

Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη

βοήθεια τύπου

 
2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού  
2.4 Κλασματικές εξισώσεις  

2.5 Ανισότητες – Ανισώσεις μ’ ένα άγνωστο

Α. Διάταξη πραγματικών αριθμών

Β. Ιδιότητες της διάταξης

Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ’ ένα άγνωστο

 
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων  
3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης  

3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική

επίλυσή του.

3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος