Η διεύθυνση του Φροντιστηρίου παρακολουθεί τις εξελίξεις και αφουγκράζεται τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της, προχωρεί εξατομικευμένα σε συμβουλευτική υπηρεσία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.